Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden interieurontwerper / coach – opdrachtgever

Definities
Verstaan wordt onder:
1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurontwerper.
1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden interieurontwerper – opdrachtgever, (opgesteld door BNS Crisp, Beroepsvereniging Nederlandse Stylisten)
1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurontwerper.
1.4 Interieurontwerper: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling, interieuradvies en coaching.
1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieurontwerper tot stand is gekomen.
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurontwerper heeft verleend.
1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.
1.10 Coachings gesprek: gesprekken die een coachee of coachees helpen werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en verder helpt te ontwikkelen.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en de interieurontwerper.
2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en de interieurontwerper in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
2.3 Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene
voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie
beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen
opdrachtgever en interieurontwerper is overeengekomen.
2.7 Ook al verlangt de interieurontwerper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan
behoudt de interieurontwerper het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. De aanbieding
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de interieurontwerper/coach zijn vrijblijvend, tenzij een termijn
is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.
3.2 De interieurontwerper/coach kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die
aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is de interieurontwerper/coach daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze
afwijkende aanvaarding tot stand als de interieurontwerper/coach dat aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurontwerper/coach niet tot het verrichten van een
deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. De opdracht
4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieurontwerper/coach zijn
overeengekomen.
4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurontwerper/coach voor zover mogelijk en relevant over:
 de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden/coachingsgesprekken;
 het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen
worden;
 het tijdschema waarbinnen de interieurontwerper/coach de werkzaamheden of gesprekken uitvoert;
 een betalingsschema;
 een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;
 op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en
interieurontwerper/coach plaatsvindt;
 hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of
minderwerk).
4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de
opdrachtgever.
4.4 Het staat opdrachtgever en interieurontwerper/coach vrij het bestaan en de inhoud van de
opdracht met andere middelen te bewijzen.
4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de
opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4.6 De interieurontwerper bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt
uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of
namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurontwerper aanwijzen als
gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede
realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de
interieurontwerper.
4.9 Verricht de interieurontwerper of door de interieurontwerper ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor
rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht
op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar
in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
 er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
 er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van
eisen;
 de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn
goedgekeurd;
 extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen
vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.
4.13 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te
delen aan de interieurontwerper onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in
overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt de interieurontwerper hierdoor schade, dan is de
opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. De interieurontwerper is verplicht de schade
zoveel mogelijk te beperken.

5. Verplichtingen van de interieurontwerper/coach
5.1 De interieurontwerper/coach neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. De interieurontwerper/coach zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.
5.2 De interieurontwerper/coach is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te
behandelen, voor zover de interieurontwerper/coach weet of kan of behoort te weten dat deze
gegevens vertrouwelijk zijn.
5.3 De interieurontwerper/coach houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de
werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
5.4 De interieurontwerper/coach houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en
wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.
5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of
termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
5.6 De interieurontwerper deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn
de interieurontwerper te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk
is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurontwerper/coach vertrouwelijk te
behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze
gegevens vertrouwelijk zijn.
6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en
informatie tijdig aan de interieurontwerper/coach ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de
juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de
interieurontwerper/coach gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging
voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurontwerper/coach produceert tijdig
beoordelen en controleren op juistheid.
6.4 De opdrachtgever is verplicht de interieurontwerper/coach te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
6.5 De opdrachtgever stelt de interieurontwerper/coach zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien
werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
6.6 De opdrachtgever verricht de aan de interieurontwerper/coach verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
6.7 De opdrachtgever vrijwaart de interieurontwerper/coach of door de interieurontwerper ingeschakelde
personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van
het resultaat van de opdracht. Mocht de interieurontwerper toch door derden worden
aangesproken, dan staat de opdrachtgever de interieurontwerper zowel in als buiten rechte bij en
doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan
is de interieurontwerper gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurontwerper
hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurontwerper gegeven advies.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De interieurontwerper/coach is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de
opdrachtgever direct lijdt als: a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en b) de
opdrachtgever de interieurontwerper schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en c) de
interieurontwerper/coach de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.
7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet-en
winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht
werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af
goed zou zijn uitgevoerd.
7.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieurontwerper/coach tekort is geschoten in de
nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de
gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
7.4 Is de interieurontwerper/coach volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.
7.5 De door de interieurontwerper/coach te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft de interieurontwerper/coach een
aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade
beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag
van het eigen risico.
7.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk
indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij
de interieurontwerper/coach protesteert.
7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van
twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd.
7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk
indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd
door voltooiing, opzegging of ontbinding.
7.9 Elke aansprakelijkheid van de interieurontwerper/coach vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag
waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.
7.10 Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen
8.1 Opdrachtgever en interieurontwerper/coach hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:
 vertraging of onderbreking van de opdracht;
 toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of interieurontwerper/coach; –
overmacht;
 financieel onvermogen;
 wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm; – overlijden;
 arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.
8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het
onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en
interieurontwerper/coach het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of interieurontwerper/coach die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van
oplettendheid. Bij de interieurontwerper/coach is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming als die voorkomen had kunnen worden als de interieurontwerper/coach over de vereiste vakkennis en middelen had beschikt. Handelt de opdrachtgever of interieurontwerper/coach laakbaar, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht de opdracht op deze grond op te
zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare tekortkoming of laakbaar handelen, dan
kan de schadelijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in
hoofdstuk 7.
8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te
wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is
sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet,
rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen.
Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand,
noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is
bevoegd de opdracht op te zeggen.
8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of interieurontwerper/coach surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij
zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke
verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te
zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame
zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een
bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar
rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding
van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die
omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die
grond op te zeggen.
8.7 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de
wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de
opdracht op te zeggen.
8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.
8.9 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging
en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan
nadat de interieurontwerper/coach het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke
belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever de interieurontwerper/coach te betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het
moment van opzegging en
b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de interieurontwerper /coach ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever
ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50%
van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de
volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd
op grond van overlijden of overmacht.
8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de
opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van de interieurontwerper/coach slechts
(laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de interieurontwerper/coach.
8.13 De interieurontwerper/coach kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de
betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn
bedoelingen wordt gebruikt.
8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het
advies ook zonder toestemming van de interieurontwerper gebruiken. Het bepaalde in 8.13
blijft van toepassing.
8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als de interieurontwerper/coach heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.
8.16 Wordt de opdracht opgezegd door de interieurontwerper/coach op een grond die bij de interieurontwerper/coach ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan de interieurontwerper/coach te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden.
8.17 Als de interieurontwerper/coach de opdracht zonder grond of op een grond die bij de interieurontwerper/coach ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van de interieurontwerper/coach (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de interieurontwerper/coach zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.
8.18 Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een
grond gelegen bij de interieurontwerper/coach.
8.19 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene
voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is.
De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van
toepassing op de wettelijke ontbinding.

9. Eigendoms-en auteursrecht van de interieurontwerper
9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het
octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan de interieurontwerper. Kan een
dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen de
interieurontwerper hiertoe bevoegd.
9.2 De interieurontwerper heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en
verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere
afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of
informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die
zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen
of in andere intellectuele wet- en regelgeving.
9.3 In het kader van de opdracht door de interieurontwerper tot stand gebrachte documenten
worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële
verplichtingen tegenover de interieurontwerper heeft voldaan. De documenten mogen worden
gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
9.4 Ook nadat de interieurontwerper toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking,
openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
 zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar
naam;
 zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
 zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk,
dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar
waarde in deze hoedanigheid.
9.5 De interieurontwerper heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp
verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft de interieurontwerper
toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die
het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.
9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen
van de interieurontwerper uit te voeren. Pas na overleg met de interieurontwerper kan hij hiervan
afwijken. De interieurontwerper wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.
9.7 De interieurontwerper mag zijn/haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever
en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.
9.8 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van de
interieurontwerper opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten
vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

10. Financiële bepalingen
10.1 Het honorarium is de vergoeding die de interieurontwerper/coach toekomt voor de geleverde
werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.
10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten,
administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de
interieurontwerper/coach en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van
de door de interieurontwerper/coach bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een
vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
10.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van de interieurontwerper/coach verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10.5 Als de interieurontwerper/coach met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is de interieurontwerper/coach te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10.6 Voor wijzigingen die de interieurontwerper/coach moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een
toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook
wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de
werkzaamheden van de interieurontwerper/coach, leiden in overleg tot herziening van de kosten.
10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan de interieurontwerper/coach, dan is de opdrachtgever verplicht de interieurontwerper het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
10.8 De interieurontwerper/coach factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen
naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
10.9 De interieurontwerper/coach heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de
werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
10.10 De factuur van de interieurontwerper/coach is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.
10.11 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur, tenzij
anders overeengekomen.
10.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan de interieurontwerper/coach, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De interieurontwerper/coach heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
10.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is de interieurontwerper/coach gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
10.14 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan de interieurontwerper/coach verschuldigd is uit hoofde van de aan de interieurontwerper/coach verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van de interieurontwerper/coach bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
10.15 Alle door de interieurontwerper/coach gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en interieurontwerper/coach is Nederlands recht van
toepassing.
11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en interieurontwerper /coach wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden
geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.